Code Robot in thông tin ra chart đơn giản

Trong bài viết này mình xin chia sẻ dòng lệnh lập trình robot in thông tin ra Chart đơn giản sử dụng trên công cụ giao dịch Metatrader 4. Chức năng chỉ đơn giản là in thông tin chi tiết ra biểu đồ như: Spread hiện tại, thông tin tài khoản, đòn bẫy đang dùng, số dư,…

=> Không cần lập trình tải về tập tin EA đính kèm ở cuối bài.

Code EA Robot in thông tin ra charts

Đầu tiên mở phần mềm Metaeditor (có sẵn khi cài đặt Metatrader) tạo 1 chương trình mới.

Khai báo thư viện

#include <stdlib.mqh>
#include <WinUser32.mqh>

Khai báo biến

double PipValue=1; // để hỗ trợ các nhà môi giới 5 chữ số
bool Terminated = false;
string LF = “\n”;
int NDigits = 4;
int ObjCount = 0;
int current = 0;
int varylots[101];

Hàm in thông tin ra biểu đồ

void PrintInfoToChart2()
{
string temp = “NoiDung\nExecuted : ” + Count2 + “\n”
+ “Spread: ” + DoubleToStr(MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)/PipValue, 2)+ “\n”
+ “————————————————\n”
+ “THONG TIN TAI KHOAN:\n”
+ “\n”
+ “Ten Tai Khoan: ” + AccountName()+ “\n”
+ “Account Leverage: ” + DoubleToStr(AccountLeverage(), 0)+ “\n”
+ “Account Balance: ” + DoubleToStr(AccountBalance(), 2)+ “\n”
+ “Account Equity: ” + DoubleToStr(AccountEquity(), 2)+ “\n”
+ “Free Margin: ” + DoubleToStr(AccountFreeMargin(), 2)+ “\n”
+ “Used Margin: ” + DoubleToStr(AccountMargin(), 2)+ “\n”
+ “————————————————\n”;
Comment(temp);
Count2++;

}

Tải xuống robot in thông tin

  • Tập tin: EA-inthongtin
  • Copy vào thư mục \MQL4\Experts
(4 Lượt xem, 1 Hôm nay)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *